Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů


Obec Horní Libchava (se sídlem Horní Libchava 60, 471 11 Horní Libchava), IČO:00555444 jako správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů; následující sdělení zároveň v úplnosti postihuje rozsah práv jednotlivých subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovány.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), jako uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU.

 Účel zpracování osobních údajů
Obec Libchava zpracovává pouze přesné údaje, které získal v souladu s GDPR a zpracování osobních údajů může provést, protože:

 • je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy;
 • je to nezbytné pro plnění právní povinnosti obce;
 • je to nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena;
 • je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů osob;
 • je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů obce nebo jiné strany, nad kterými nepřevládá zájem dotčené osoby na svém soukromí;
 • dotčená osoba s tím výslovně souhlasila.   


Rozsah zpracování

Osobní údaje jsou zpracovány v takovém rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to buď v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo je správce shromáždil jinak. Všechny zmíněné údaje jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a správce tak plní své zákonné povinnost.

Způsob zpracování

Zpracování osobních údajů je prováděno jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu

k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům,

k neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Zdroje osobních údajů

 • Subjekt údajů.
 • Základní registry.
 • Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence.
 • Orgány veřejné správy.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Kategorie osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů, např. jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ;
 • kontaktní údaje umožňující kontakt se subjektem údajů – např. telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka a podobné informace;
 • popisné údaje (např. bankovní spojení);
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy;
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů, a tedy zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů


Kategorie příjemců osobních údajů

 • Interní (obec).
 • Externí (subjekt, zpracovatel, orgán veřejné moci).


Práva subjektu

Subjekt údajů může požádat o informace a správce údajů subjekt informuje – v souladu se čl. 12 GDPR, o právu na přístup k osobním údajům a informacím – o následujícím:

 • účelu zpracování;
 • kategorii osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • době, po kterou budou osobní údaje uloženy informace o zdroji osobních údajů.


Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce nebo zpracovatel nakládá s jeho osobními údaji v rozporu s ochranou těchto údajů nebo v rozporu se zákonem, může:

 • požádat správce o vysvětlení;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů;
 • požadovat doplnění osobních údajů, omezení zpracování nebo vymazání osobních údajů.

 

 

Je-li žádost shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

 

Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7,
e-mail:  posta@uoou.cz .
Subjekt údajů se může se svým podnětem obrátit na dozorový úřad přímo.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Obecní úřad jako „orgán veřejné moci“ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný občanům i zaměstnancům úřadu a být jim tak k dispozici. Ve spolupráci s vedením úřadu zajišťuje práva subjektů osobních údajů.

Kontakt na pověřence:

Ing. Milan Ištok

Stvolínky 38

47102 Stvolínky
mobil :608 000 392    e-mail: istok@sbou.cz

Seznam agend